ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

16 นิทานกตัญญู 12 นิทานเรียนรู้ฉับพลัน
หมวด : ศาสนาและปรัชญา
สำนักพิมพ์ : ธรรมสภา
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 2
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หนังสือ เล่านิทานธรรม 16นิทานกตัญญู 12 นิทานเรียนรู้ฉับพลัน โดย พุทธทาสภิกขุ, ร.บุนนาค, เจือจันทร์ อัชพรรณ          นิทานส่งเสริมคุณธรรมของจีนโบราณ แสดงถึงความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี อันจะนำความสุข มาสู่ตนเอง และผู้อื่น และนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิต